مشخصات اعضاء گروه

نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیسمت در گروهروز فعالیترایانامه
سیده سهیلا عظیمیفوق لیسانسسر گروهشنبه-سه شنبه -چهارشنبهazimi4349@gmail.com
ام لیلا شهری پورفوق لیسانسعضو گروهشنبهshahripoorleila@yahoo.com
محمد علی حکمتعضو گروهشنبه
پری اچتهادیعضو گروهسه شنبه

 

آدرس رایانامه ی گروه معارف:

azar.sharghi.maaref@gmail.com